Garanti | Marantz™

Garanti

Garanti

Om du köper din helt nya Marantz-produkt från en auktoriserad Marantz-återförsäljare kommer du att garanteras att få din fulla TRE ÅRS garanti för PREMIUM-produkter (exkl. Universalfjärrkontroller) och TVÅ ÅRS garanti för alla andra produkter (RANGE-serien & Universal Remote) kontroller). Produkter från vår Premium-serie kan kännas igen på modellnumret. Modellnumren för Premium-serien är mindre än 20 (d.v.s. PM11, PM14 etc.) Om din MARANTZ-produkt uppstår ett fel inom den tillämpliga garantiperioden, skicka tillbaka den till den auktoriserade återförsäljaren där den köptes. Din återförsäljare kan sedan se till så produkten blir åtgärdad enligt garantivillkoren. Kom ihåg att bifoga en kopia av ditt inköpskvitto samt detaljerad information om felet.

Klicka här för att hitta en auktoriserad Marantz-återförsäljare i ditt land.

Förutom vad som anges nedan, täcker denna garanti delar och arbete för att korrigera alla defekter i material och utförande.

Följande omfattas inte av garantin.

1) Skada, försämring, funktionsfel eller underlåtenhet att uppfylla prestandaspecifikationerna till följd av:
 
a) Olyckor, naturhandlingar, missbruk, misshandla eller otillåten produktändring.

b) Felaktig installation, borttagning eller underhåll, eller underlåtenhet att följa instruktionerna som medföljer produkten.

c) Reparation eller försök till reparation av någon som inte är auktoriserad av Marantz att reparera produkten.

d) Alla leveranser av produkten (anspråk måste framföras till transportören)

e) Någon annan orsak än en produktdefekt

2) Rengöring, initial installation, kontroller utan att några defekter hittats, eller kostnader som uppstått för installation, borttagning eller ominstallation av produkten.
 
3) Alla produkter på vilka serienumret har förvanskats har modifierats eller tagits bort
 
4) Batterier. 

5) Tillbehör, inklusive men inte begränsat till batterier, kablar, monteringsutrustning och fästen, rengöringstillbehör, antenn och löstagbara nätsladdar.
 
6) Garantin är ogiltig om köpet gjordes från någon annan än en auktoriserad Marantz-återförsäljare.

 
Vem kan verkställa garantin? 

Denna garanti kan endast upprätthållas av den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. 

Vad Marantz kommer att täcka 

Vi kommer att betala alla arbets- och materialkostnader för artiklar som täcks av garantin. Betalning av fraktkostnader diskuteras i nästa avsnitt av denna garanti. 

Hur kan du få din enhet på service? 

1) Om din enhet behöver service och är utanför garantiperioden, kontakta Septon kundtjänst skriftligen. Du kan hitta adressuppgifter i avsnittet "Kontakta oss" på vår webbplats. Vi kommer att informera dig om namnet och platsen för en eller flera auktoriserade Marantz-serviceombud från vilka service kan erhållas. 
 
2) Du måste betala eventuella fraktkostnader om det är nödvändigt att skicka produkten för service. Men om de nödvändiga reparationerna täcks av garantin kommer vi att betala fraktavgifterna till och från alla destinationer inom Sverige, så länge det är från återförsäljaren där du ursprungligen köpte produkten.
 
3) När garantiservice krävs måste du visa upp det daterade originalkvittot eller annat daterat köpbevis. Detta köpbevis måste visa namnet på köparen och återförsäljaren varifrån produkten köptes.

Begränsningar av underförstådda garantier 

Alla underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst köp är begränsade till längden på denna garanti.

Uteslutning av skadestånd 

Marantz ansvar för eventuell defekt produkt är begränsat till reparation eller utbyte av produkten efter Marantz val. Marantz ansvarar inte för skador på andra produkter som orsakats av några defekter i Marantz produkter, skador baserade på besvär eller förlust av användning av produkten, eller andra skador, vare sig de är tillfälliga, följdskada eller på annat sätt. 

Garantianspråk 

Marantz rekommenderar att du kontaktar återförsäljaren varifrån du köpte produkten så att de kan verifiera produktanspråket och sedan uppfylla det under garantivillkoren om det behövs.