Warranty

Please see the warranty information per country below:

Ако купите свој потпуно нови Маранц производ од овлашћеног Маранц продавца , биће вам загарантоване ДВЕ ГОДИНЕ гаранције за све производе (RANGE и PREMIUM серије) У случају да се на вашем МАРАНЦ производу појави квар у оквиру применљивог гарантног рока, вратите га овлашћеном продавцу код кога је купљен. Ваш продавац тада може да поштује производ под условима гаранције. Не заборавите да приложите копију вашег рачуна, као и детаљне информације у вези са грешком.

Кликните овде да бисте пронашли овлашћеног Маранц дилера у својој земљи. 

Осим како је наведено у наставку, ова гаранција покрива делове и рад за исправљање свих недостатака у материјалу и изради.

Следеће није покривено гаранцијом.

1) Оштећење, пропадање, квар или неиспуњавање спецификација перформанси као резултат:

а) Несреће, утицај природе , злоупотреба, злоупотреба или неовлашћена модификација производа.

б) Неправилна инсталација, уклањање или одржавање, или непоштовање упутстава приложених уз производ.

ц) Поправку или покушај поправке од стране било кога кога Маранц није овластио да поправи производ.

д) Свака пошиљка производа (захтеви се морају поднети превознику)

е) Било који узрок осим дефекта производа

2) Чишћење, почетно подешавање, провере без пронађених кварова или трошкова за инсталацију, уклањање или поновну инсталацију производа.

 3) Сваки производ на коме је серијски број оштећен, измењен или уклоњен.

 4) батерије. 

5) Додатна опрема, укључујући, али не ограничавајући се на, батерије, каблове, монтажни хардвер и носаче, прибор за чишћење, антену и одвојиве каблове за напајање.

 6) Гаранција је неважећа ако је куповина извршена од било кога другог осим од овлашћеног Маранц дилера.

Ко може да спроведе гаранцију? 

Ову гаранцију може применити само оригинални купац и она није преносива.  

Шта ће Маранц покрити 

Ми ћемо платити све трошкове рада и материјала за артикле покривене гаранцијом. Плаћање трошкова доставе је разматрано у следећем одељку ове гаранције. 

Како можете да сервисирате ваш уређај? 

1) Ако је вашој јединици потребно сервисирање и ван гарантног рока, контактирајте Марантз службу за кориснике писменим путем. Детаље о адреси можете пронаћи у одељку „Контактирајте нас“ на нашој веб страници. Обавестићемо вас о називу и локацији једног или више овлашћених Марантз сервисних агената од којих се сервис може добити. 

 2) Морате платити све трошкове слања ако је неопходно да се производ пошаље ради сервиса. Међутим, ако су неопходне поправке покривене гаранцијом, ми ћемо платити трошкове слања до и са било које дестинације унутар Републике Србије, под условом да је од продавца од кога сте првобитно купили производ.

3) Кад год је потребан сервис у гаранцији, морате да покажете оригинални фискални рачун са датумом или други доказ о куповини. Овај доказ о куповини мора да садржи име купца и продавца на мало од кога је производ купљен.

Ограничења подразумеваних гаранција 

Све подразумеване гаранције о могућности продаје и погодности за одређену куповину ограничене су у трајању на дужину трајања ове гаранције.

Искључење штете 

Маранц-ова одговорност за било који неисправан производ је ограничена на поправку или замену производа по Маранц-овој опцији. Маранц неће бити одговоран за штету на другим производима узроковану било којим дефектом у Маранцовим производима, штете насталом због непријатности или губитка употребе производа, или било које друге штете, било случајне, последичне или друге. 

Право на гаранцију 

Маранц саветује да контактирате продавца од кога сте купили производ како би могли да верификују тврдњу о производу, а затим да је поштују под условима гаранције ако је потребно.


Jamstvo

Ako kupite svoj potpuno novi Marantz proizvod od ovlaštenog Marantz trgovca, bit će vam zajamčeno dobivanje punog TROGODIŠNJEg jamstva za PREMIUM proizvode (osim univerzalnih daljinskih upravljača) i DVOGODIŠNJE jamstvo za sve ostale proizvode (RANGE serija i univerzalni daljinski upravljač Kontrole). Proizvodi iz naše Premium serije mogu se prepoznati po broju modela. Brojevi modela Premium serije manji su od 20 (tj. PM11, PM14 itd.) U slučaju da vaš MARANTZ proizvod razvije grešku unutar primjenjivog jamstvenog roka, vratite ga ovlaštenom trgovcu kod kojeg je kupljen. Vaš trgovac tada može ispoštovati proizvod pod uvjetima i odredbama jamstva. Ne zaboravite priložiti kopiju svog računa kao i detaljne informacije o kvaru.

Kliknite ovdje kako biste pronašli ovlaštenog Marantz distributera u svojoj zemlji. 

Osim kako je dolje navedeno, ovo jamstvo pokriva dijelove i rad za ispravljanje svih nedostataka u materijalima i izradi.

Sljedeće nije pokriveno jamstvom.

1) Oštećenje, pogoršanje, neispravnost ili neispunjavanje specifikacija performansi koje proizlaze iz:

 a) Nezgode, prirodne nepogode, pogrešna uporaba, zloporaba ili neovlaštena izmjena proizvoda.

b) Neispravna instalacija, uklanjanje ili održavanje ili nepoštivanje uputa isporučenih s proizvodom.

c) Popravak ili pokušaj popravka od strane bilo koga tko nije ovlašten od strane Marantza za popravak proizvoda.

d) Svaka isporuka proizvoda (zahtjevi se moraju predočiti prijevozniku)

e) Bilo koji uzrok osim kvara proizvoda

2) Čišćenje, početno postavljanje, pregledi bez pronađenih nedostataka ili troškovi nastali za instalaciju, uklanjanje ili ponovnu instalaciju proizvoda.

3) Bilo koji proizvod na kojem je serijski broj izmijenjen ili uklonjen.

4) Baterije. 

5) Pribor, uključujući ali ne ograničavajući se na baterije, kabele, hardver za montažu i držače, pribor za čišćenje, antenu i odvojive kabele za napajanje.

6) Jamstvo je nevažeće ako je kupljeno od bilo koga osim ovlaštenog Marantz distributera.

Tko može izvršiti jamstvo? 

Ovo jamstvo može provoditi samo izvorni kupac i ono nije prenosivo. 

Što će Marantz pokrivati 

Mi ćemo platiti sve troškove rada i materijala za artikle pokrivene jamstvom. Plaćanje troškova dostave razmatra se u sljedećem odjeljku ovog jamstva. 

Kako možete servisirati svoj uređaj? 

1) Ako je vašoj jedinici potreban servis i isteklo joj je jamstveno razdoblje, pismenim putem kontaktirajte korisničku službu Marantz UK. Detalje adrese možete pronaći u odjeljku "Kontaktirajte nas" na našoj web stranici. Obavijestit ćemo vas o imenu i lokaciji jednog ili više ovlaštenih Marantz servisera kod kojih možete dobiti uslugu. 

 2) Morate platiti sve troškove dostave ako je potrebno poslati proizvod na servis. Međutim, ako su potrebni popravci pokriveni jamstvom, mi ćemo platiti troškove dostave do i sa bilo kojeg odredišta unutar Hrvatske, sve dok je to od prodavača kod kojeg ste izvorno kupili proizvod.

 3) Kad god je potreban jamstveni servis, morate predočiti originalni račun s datumom ili drugi dokaz o kupnji s datumom. Ovaj dokaz o kupnji mora sadržavati ime kupca i trgovca kod kojeg je proizvod kupljen.

Ograničenja implicitnih jamstava 

Sva implicirana jamstva o utrživosti i prikladnosti za određenu kupnju ograničena su u trajanju na duljinu ovog jamstva.

Isključenje naknade štete 

Odgovornost tvrtke Marantz za bilo koji neispravan proizvod ograničena je na popravak ili zamjenu proizvoda po izboru tvrtke Marantz. Marantz neće biti odgovoran za štetu na drugim proizvodima uzrokovanu bilo kakvim nedostatkom Marantzovih proizvoda, štetu nastalu zbog neugodnosti ili gubitka upotrebe proizvoda ili bilo kakvu drugu štetu, bilo slučajnu, posljedičnu ili drugu. 

Jamstveni zahtjev 

Marantz savjetuje da kontaktirate prodavača od kojeg ste kupili proizvod kako bi mogli provjeriti zahtjev za proizvod i zatim ga poštovati prema uvjetima jamstva ako je potrebno.Záruka

Ak si zakúpite úplne nový produkt Marantz od autorizovaného predajcu Marantz, budete mať zaručené, že získate plnú TROJROČNÚ záruku na PREMIUM produkty (okrem univerzálnych diaľkových ovládačov) a DVOJROČNÚ záruku na všetky ostatné produkty (séria RANGE a univerzálne diaľkové ovládacie prvky). Produkty z našej prémiovej série spoznáte podľa čísla modelu. Čísla modelov radu Premium sú menšie ako 20 (t.j. PM11, PM14 atď.) V prípade, že sa na vašom výrobku MARANTZ vyskytne chyba v rámci platnej záručnej doby, vráťte ho autorizovanému predajcovi, kde bol zakúpený. Váš predajca potom môže produkt riešiť podľa záručných podmienok. Nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ako aj podrobné informácie o poruche.

Kliknite sem a nájdite autorizovaného predajcu Marantz vo vašej krajine.

Okrem výnimiek uvedených nižšie sa táto záruka vzťahuje na diely a prácu na oprave všetkých chýb materiálu a spracovania.

Na nasledujúce položky sa nevzťahuje záruka.

1) Poškodenie, znehodnotenie, porucha alebo nesplnenie výkonnostných špecifikácií v dôsledku:

 a) Nehody, živelné pohromy, nesprávne použitie, zneužitie alebo neoprávnená úprava produktu.

b) Nesprávna inštalácia, odstránenie alebo údržba alebo nedodržanie pokynov dodaných s produktom.

c) Oprava alebo pokus o opravu niekým, kto nie je autorizovaný spoločnosťou Marantz na opravu produktu.

d) Akéhokoľvek zasielania produktu (reklamácie musia byť predložené prepravcovi)

e) Akákoľvek iná príčina ako chyba produktu

2) Čistenie, počiatočné nastavenie, kontroly bez zistených chýb alebo poplatky za inštaláciu, odstránenie alebo opätovnú inštaláciu produktu.

 3) Akýkoľvek produkt, na ktorom bolo poškodené sériové číslo, bolo upravené alebo odstránené.

 4) Batérie.

5) Príslušenstvo vrátane, ale nie výlučne, batérií, káblov, montážneho hardvéru a držiakov, príslušenstva na čistenie, antény a odnímateľných napájacích káblov.

 6) Záruka je neplatná, ak bol nákup uskutočnený od kohokoľvek iného ako od autorizovaného predajcu Marantz.

 Kto môže uplatniť záruku?

Túto záruku môže uplatniť iba pôvodný kupujúci a nie je prenosná.

Čo bude pokrývať Marantz

Uhradíme všetky náklady na prácu a materiál za položky, na ktoré sa vzťahuje záruka. Platba prepravných poplatkov je popísaná v ďalšej časti tejto záruky.

Ako môžete zabezpečiť servis vašej jednotky?

1) Ak vaša jednotka potrebuje servis a je mimo záručnej doby, písomne sa obráťte na zákaznícky servis Marantz UK. Podrobnosti o adrese nájdete na našej webovej stránke v časti „Kontaktujte nás“. Poskytneme vám informácie o názve a umiestnení jedného alebo viacerých autorizovaných servisných zástupcov Marantz, u ktorých je možné získať servis.

 2) Ak je potrebné zaslať produkt kvôli servisu, musíte zaplatiť všetky poplatky za dopravu. Ak sa však na nevyhnutné opravy vzťahuje záruka, zaplatíme poplatky za dopravu do a z akéhokoľvek miesta určenia v rámci Spojeného kráľovstva a Írskej republiky, pokiaľ to bude od predajcu, u ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili.

 3) Vždy, keď sa vyžaduje záručný servis, musíte predložiť originál predajného dokladu s dátumom alebo iný doklad o kúpe s dátumom. Na tomto doklade o kúpe musí byť uvedené meno kupujúceho a predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Obmedzenia implicitných záruk

Všetky implikované záruky predajnosti a vhodnosti pre konkrétny nákup sú obmedzené na dĺžku trvania tejto záruky.

Vylúčenie náhrady škody

Zodpovednosť spoločnosti Marantz za akýkoľvek chybný produkt je obmedzená na opravu alebo výmenu produktu podľa rozhodnutia spoločnosti Marantz. Marantz nezodpovedá za škody na iných produktoch spôsobené akoukoľvek chybou produktov Marantz, za škody spôsobené nepohodlím alebo stratou používania produktu alebo za akékoľvek iné škody, či už náhodné, následné alebo iné.

Žiadosť o reklamáciu

„Marantz odporúča kontaktovať predajcu, kde ste produkt zakúpili, aby mohol overiť reklamáciu produktu a následne ju v prípade potreby splniť v rámci záručných podmienok.


Záruka

Pokud si zakoupíte zcela nový výrobek Marantz u autorizovaného prodejce Marantz, máte záruku, že získáte plnou TŘÍLETOU záruku na výrobky PREMIUM (kromě univerzálních dálkových ovladačů) a DVOULETOU záruku na všechny ostatní výrobky (řada RANGE a univerzální dálkové ovladače). Výrobky z naší řady Premium poznáte podle čísla modelu. Čísla modelů řady Premium jsou menší než 20 (tj. PM11, PM14 atd.) V případě, že se u vašeho výrobku MARANTZ objeví závada v rámci platné záruční doby, vraťte jej autorizovanému prodejci, u kterého byl zakoupen. Váš prodejce pak může výrobek uznat v souladu se záručními podmínkami. Nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu a podrobné informace o závadě.


Klikněte zde a vyhledejte autorizovaného prodejce Marantz ve své zemi. 

S výjimkou níže uvedených případů se tato záruka vztahuje na díly a práci při odstraňování všech vad materiálu a zpracování.

Záruka se nevztahuje na tyto případy.

1) Poškození, opotřebení, nesprávná funkce nebo nesplnění výkonnostních specifikací v důsledku:

 a) Nehody, přírodní události, nesprávné použití, zneužití nebo neautorizovaná úprava výrobku.

b) Nesprávná instalace, demontáž nebo údržba nebo nedodržení pokynů dodaných s výrobkem.

c) Oprava nebo pokus o opravu provedený osobou, která není oprávněna k opravě výrobku společností Marantz.

d) Jakákoli přeprava výrobku (reklamace musí být předložena dopravci).

e) Jakákoli jiná příčina než vada výrobku.

2) Čištění, prvotní nastavení, kontrola bez zjištěných závad nebo poplatky za instalaci, demontáž nebo opětovnou instalaci výrobku.

 3) Jakýkoli výrobek, na kterém bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo.

 

4) Baterie. 

5) Příslušenství, mimo jiné včetně baterií, kabelů, montážního příslušenství a držáků, čisticího příslušenství, antény a odpojitelných napájecích kabelů.

 6) Záruka zaniká, pokud byl přístroj zakoupen u jiného než autorizovaného prodejce Marantz.

Kdo může záruku uplatnit? 

Tuto záruku může uplatnit pouze původní kupující a je nepřenosná. 

Co pokryje společnost Marantz 

U položek, na které se vztahuje záruka, uhradíme veškeré náklady na práci a materiál. Úhrada přepravních nákladů je popsána v další části této záruky. 

Jak si můžete nechat provést servis své jednotky? 

1) Pokud váš přístroj potřebuje servis a je po záruční době, kontaktujte písemně zákaznický servis Marantz. Adresní údaje naleznete na našich webových stránkách v části "Kontaktujte nás". Poradíme vám jméno a místo jednoho nebo více autorizovaných servisů Marantz, u kterých lze servis zajistit. 

 2) V případě, že je nutné výrobek odeslat k servisu, musíte uhradit veškeré přepravní poplatky. Pokud se však na nutnou opravu vztahuje záruka, uhradíme přepravní náklady do jakéhokoli místa určení v rámci Spojeného království a Irské republiky a zpět, pokud je to od prodejce, u kterého jste výrobek původně zakoupili.

 3) V případě požadavku na záruční servis je nutné předložit originál datovaného prodejního dokladu nebo jiný datovaný doklad o koupi. Na tomto dokladu o koupi musí být uvedeno jméno kupujícího a prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Omezení předpokládaných záruk 

Všechny předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý nákup jsou omezeny na dobu trvání této záruky.

Vyloučení náhrady škody 

Odpovědnost společnosti Marantz za jakýkoli vadný výrobek je omezena na opravu nebo výměnu výrobku podle volby společnosti Marantz. Společnost Marantz neodpovídá za škody na jiných výrobcích způsobené jakoukoli vadou výrobků Marantz, za škody založené na nepohodlí nebo ztrátě používání výrobku nebo za jakékoli jiné škody, ať už náhodné, následné nebo jiné. 

Záruční reklamace 

Společnost Marantz doporučuje kontaktovat prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, aby mohl ověřit reklamaci výrobku a případně ji uznat v rámci záručních podmínek.


Jos ostat upouuden Marantz-tuotteesi valtuutetulta Marantz-jälleenmyyjältä, sinulle taataan täysi KOLMEN VUODEN takuu PREMIUM-tuotteille (paitsi yleiskaukosäätimille) ja KAHDEN VUODEN takuu kaikille muille tuotteille (RANGE-sarja & Universal Remote säätimet). Premium-sarjamme tuotteet voidaan tunnistaa mallinumerosta. Premium-sarjan mallinumerot ovat pienempiä kuin 20 (kuten PM11, PM14 jne.) Jos MARANTZ-tuotteeseesi tulee vika takuuaikana, palauta se valtuutetulle jälleenmyyjälle, josta ostit tuotteen. Jälleenmyyjäsi toimii tällöin takuuehtojen mukaisesti. Muista liittää mukaan kopio myyntikuitista sekä tarkemmat tiedot viasta.

Klikkaa tästä löytääksesi valtuutetun Marantz-jälleenmyyjän maassasi.

Lukuun ottamatta alla mainittuja tapauksia, tämä takuu kattaa osat ja työn kaikkien materiaali- ja valmistusvirheiden korjaamiseksi.

Seuraavat eivät kuulu takuun piiriin.

1) Vahinko, heikkeneminen, toimintahäiriö tai suorituskykyvaatimusten noudattamatta jättäminen, joka johtuu seuraavista syistä:

 a) Onnettomuudet, luonnontapahtumat, väärinkäyttö tai tuotteen luvaton muuttaminen.

b) Virheellinen asennus, poisto tai huolto tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen.

c) Sellaisen henkilön korjaus tai korjausyritys, jota Marantz ei ole valtuuttanut korjaamaan tuotetta.

d) Mikä tahansa tuotteen lähetys (korvaukset on esitettävä rahdinkuljettajalle)

e) Mikä tahansa muu syy kuin tuotevika

2) Puhdistus, alkuasennus, tarkastukset ilman vikoja tai tuotteen asennuksesta, poistamisesta tai uudelleenasennuksesta aiheutuneet kulut.

 3) Kaikki tuotteet, joiden sarjanumeroa on muutettu tai poistettu.

 4) Akut.

5) Lisävarusteet, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, akut, kaapelit, asennustarvikkeet ja kiinnikkeet, puhdistustarvikkeet, antenni ja irrotettavat virtajohdot.

 6) Takuu raukeaa, jos ostos on tehty muilta kuin valtuutetulta Marantz-jälleenmyyjältä.

Kuka voi panna takuun täytäntöön?

Vain alkuperäinen ostaja voi panna tämän takuun täytäntöön, eikä sitä voi siirtää.

Mitä Marantz kattaa

Maksamme kaikki takuun piiriin kuuluvien tuotteiden työ- ja materiaalikulut. Toimituskulujen maksamista käsitellään tämän takuun seuraavassa osassa.

Miten saat yksikkösi huoltoon?

1) Jos laitteesi tarvitsee huoltoa ja sen takuuaika on umpeutunut, ota yhteyttä Marantz UK -asiakaspalveluun kirjallisesti. Löydät osoitetiedot verkkosivustomme "Ota yhteyttä" -osiosta. Ilmoitamme sinulle yhden tai useamman valtuutetun Marantzin huoltoedustajan nimen ja sijainnin, jolta voit saada huoltoa.

 2) Sinun on maksettava mahdolliset toimituskulut, jos tuote on lähetettävä huoltoa varten. Jos kuitenkin tarvittavat korjaukset kuuluvat takuun piiriin, maksamme toimituskulut mihin tahansa kohteeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannin tasavallassa, kunhan se peritään jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen alun perin.

 3) Aina kun takuuhuoltoa tarvitaan, sinun on esitettävä alkuperäinen päivätty ostokuitti tai muu päivätty ostotosite. Tässä ostotositteessa on oltava ostajan nimi ja jälleenmyyjä, jolta tuote ostettiin.

Epäsuorien takuiden rajoitukset

Kaikki oletetut takuut kaupallisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn ostokseen rajoittuvat kestoltaan tämän takuun pituuteen.

Vahingonkorvausten poissulkeminen

Marantzin vastuu viallisista tuotteista rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen Marantzin valinnan mukaan. Marantz ei ole vastuussa muille tuotteille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Marantzin tuotteiden virheistä, vahingoista, jotka johtuvat haitasta tai tuotteen käytön menetyksestä, tai muista vahingoista, olivatpa ne satunnaisia, välillisiä tai muita.

Takuuvaatimus

Marantz neuvoo ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, josta ostit tuotteen, jotta he voivat tarkistaa tuotevaatimuksen ja noudattaa sitä tarvittaessa takuuehtojen mukaisesti.


Εγγύηση

Εάν αγοράσετε ένα ολοκαίνουργιο προϊόν Marantz από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητη Marantz, θα έχετε την εγγύηση ότι θα λάβετε πλήρη εγγύηση ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ για τα προϊόντα PREMIUM (εκτός των τηλεχειριστηρίων Universal) και ΔΥΟ ΕΤΩΝ για όλα τα άλλα προϊόντα (σειρά RANGE και τηλεχειριστήρια Universal). Τα προϊόντα της σειράς Premium μπορούν να αναγνωριστούν από τον αριθμό μοντέλου. Οι αριθμοί μοντέλων της σειράς Premium είναι μικρότεροι του 20 (π.χ. PM11, PM14 κ.λπ.) Σε περίπτωση που το προϊόν MARANTZ παρουσιάσει βλάβη εντός της ισχύουσας περιόδου εγγύησης, παρακαλούμε να το επιστρέψετε στον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητη, από όπου το αγοράσατε. Ο επίσημος μεταπωλητής μπορεί στη συνέχεια να αξιολογήσει το προϊόν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βλάβη.

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητη Marantz στη χώρα σας.

Εκτός από όσα ορίζονται παρακάτω, η παρούσα εγγύηση καλύπτει ανταλλακτικά και εργασία για τη διόρθωση όλων των ελαττωμματων στα υλικά και την κατασκευή.

Τα ακόλουθα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

1) Ζημιά, φθορά, δυσλειτουργία ή μη τήρηση των προδιαγραφών απόδοσης που προκύπτει από:

α) Ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση, κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του προϊόντος.

β) Λανθασμένη εγκατάσταση, αφαίρεση ή συντήρηση ή μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται με το προϊόν.

γ) Επισκευή ή απόπειρα επισκευής από οποιονδήποτε που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Marantz για την επισκευή του προϊόντος.

δ) Οποιαδήποτε αποστολή του προϊόντος (οι αξιώσεις πρέπει να παρουσιαστούν στον μεταφορέα)

ε) Οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από ελάττωμα του προϊόντος

2) Καθαρισμός, αρχική ρύθμιση, έλεγχοι χωρίς να διαπιστωθούν ελαττώματα ή χρεώσεις που προκύπτουν για την εγκατάσταση, αφαίρεση ή επανεγκατάσταση του προϊόντος.

3) Οποιοδήποτε προϊόν στο οποίο ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί.

4) Μπαταρίες.

5) Αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των μπαταριών, καλωδίων, υλικού τοποθέτησης και βραχιόνων, αξεσουάρ καθαρισμού, κεραίας και αποσπώμενων καλωδίων τροφοδοσίας.

6) Η εγγύηση είναι άκυρη εάν η αγορά έγινε από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητη της Marantz.

Ποιος μπορεί να αξιοποιήσει την εγγύηση;

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο και αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.

Τι καλύπτει η Marantz

Θα πληρώσουμε όλα τα έξοδα εργασίας και υλικών για τα αντικείμενα που καλύπτονται από την εγγύηση. Η πληρωμή των εξόδων αποστολής εξετάζεται στην επόμενη ενότητα αυτής της εγγύησης.

Πώς μπορεί να γίνει η επισκευή της μονάδας σας;

1) Εάν η μονάδα σας χρειάζεται επισκευή και έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης, επικοινωνήστε εγγράφως με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Marantz στην χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία της διεύθυνσης στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας" της ιστοσελίδας μας. Θα σας ενημερώσουμε για το όνομα και την τοποθεσία ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σέρβις της Marantz από τους οποίους μπορείτε να λάβετε σέρβις.

2) Θα πρέπει να πληρώσετε τα έξοδα αποστολής, εάν είναι απαραίτητο να αποσταλεί το προϊόν για επισκευή. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες επισκευές καλύπτονται από την εγγύηση, θα πληρώσουμε τα έξοδα αποστολής από και προς οποιονδήποτε προορισμό εντός της Ελλάδος, αρκεί να προέρχεται από το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε αρχικά το προϊόν.

3) Κάθε φορά που απαιτείται σέρβις μέσω εγγύησης, πρέπει να παρουσιάζετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς με ημερομηνία ή άλλο χρονολογημένο αποδεικτικό αγοράς. Αυτή η απόδειξη αγοράς πρέπει να αναγράφει το όνομα του αγοραστή και τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

Περιορισμοί της εγγύησης

Όλες οι εμπορικοί όροι και οι όροι καταληλλότητας για μια συγκεκριμένη αγορά, περιορίζονται σε διάρκεια όσο ισχύει η παρούσα εγγύηση.

Αποκλεισμός ζημιών

Η ευθύνη της Marantz για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος κατά την επιλογή της Marantz. Η Marantz δεν φέρει ευθύνη για ζημιές σε άλλα προϊόντα που προκαλούνται από οποιοδήποτε ελάττωμα στα προϊόντα της Marantz, ζημιές που βασίζονται σε ταλαιπωρία ή απώλεια χρήσης του προϊόντος, ή άλλες ζημιές, είτε τυχαίες, επακόλουθες ή άλλες.

Απαίτηση εγγύησης

Η Marantz συμβουλεύει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ώστε να μπορέσει να επαληθεύσει την αξίωση του προϊόντος και στη συνέχεια να την τηρήσει υπό τους όρους της εγγύησης, εάν χρειαστεί.


Garanzia

Se acquisti un prodotto Marantz nuovo da un rivenditore Marantz autorizzato, ti verrà garantita una garanzia completa di TRE ANNI per i prodotti PREMIUM registrati (eccetto i telecomandi universali) e una garanzia di DUE ANNI per tutti gli altri prodotti (serie standard e telecomandi universali Kontrol). Nel caso in cui il prodotto MARANTZ presenti un guasto entro il periodo di garanzia applicabile, è necessario restituirlo al rivenditore autorizzato da cui è stato acquistato. Il rivenditore potrà quindi onorare i termini e le condizioni della garanzia. Non dimenticare di allegare una copia dello scontrino ed informazioni dettagliate sul guasto.

Fatto salvo quanto indicato di seguito, la presente garanzia copre le parti e la manodopera per correggere eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione.

Quanto segue non è coperto dalla garanzia.

1) Danni, deterioramento, malfunzionamento o mancato rispetto delle specifiche prestazionali derivanti da:

a) Incidenti, disastri naturali, uso improprio, abuso o modifica non autorizzata del prodotto.

b) Installazione, rimozione o manutenzione impropria o mancata osservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.

c) Riparazione o tentativo di riparazione da parte di personale non autorizzato da Marantz a riparare il prodotto.

d) Spedizione del prodotto

e) Qualsiasi causa diversa dal guasto del prodotto

2) Pulizia, attività di installazione, ispezioni effettuate senza difetti riscontrati; costi sostenuti per l'installazione, rimozione o reinstallazione del prodotto.

3) Qualsiasi prodotto sul quale il numero di serie sia stato alterato o rimosso.

4) Batterie.

5) Accessori, inclusi ma non limitati a: batterie, cavi, hardware e staffe di montaggio, prodotti per la pulizia, antenna e cavi di alimentazione staccabili.

6) La garanzia è nulla se l’acquisto è stato effettuato presso soggetti diversi da un rivenditore Marantz autorizzato.

Chi può avvalersi della garanzia?

Questa garanzia è applicabile solo dall'acquirente originale e non è trasferibile.

Cosa copre Marantz

Pagheremo i costi di manodopera e materiale per gli articoli coperti dalla garanzia. Il pagamento delle spese di spedizione è trattato nella sezione successiva della presente garanzia.

Come puoi riparare il tuo dispositivo?

1) Se l'unità richiede assistenza ed è fuori garanzia, contattare per iscritto il servizio clienti Marantz del tuo Paese. I dettagli dell'indirizzo possono essere trovati nella sezione "Contattaci" del nostro sito web. Ti comunicheremo il nome e l'ubicazione di uno o più fornitori di servizi autorizzati da Marantz presso i quali potrai ottenere assistenza.

2) Se il prodotto deve essere inviato in assistenza, è necessario pagare tutte le spese di spedizione. Tuttavia, se si tratta di riparazione in garanzia, pagheremo le spese di spedizione da e verso il rivenditore ufficiale presso il quale hai originariamente acquistato il prodotto.

3) Ogni volta che è richiesto il servizio di garanzia, è necessario presentare la ricevuta originale datata o altra prova d'acquisto datata. Questa prova d'acquisto deve includere il nome del cliente e del rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Limitazioni delle garanzie implicite

Tutte le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un particolare acquisto sono limitate alla durata della presente garanzia.

Esclusione del danno

La responsabilità di Marantz per qualsiasi prodotto difettoso è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto, a discrezione di Marantz. Marantz non sarà responsabile per danni ad altri prodotti causati da difetti dei prodotti Marantz, danni per situazioni di inconvenienza o mancato utilizzo dei prodotti o qualsiasi altro danno, sia incidentale, consequenziale o di altro tipo.

Richiesta di garanzia

Marantz consiglia di contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto in modo che possa verificare la garanzia del prodotto e quindi onorarla secondo i termini stabiliti, se necessario.


Warranty

If you purchase your brand-new Marantz product from an authorized Marantz dealer you will be guaranteed of obtaining your full THREE YEAR warranty for PREMIUM products (excl. Universal Remote Controls) and a TWO YEAR warranty for all other products (RANGE series & Universal Remote Controls). Products from our Premium Series can be recognized by the model number. The model numbers of the Premium Series are smaller than 20 (i.e. PM11, PM14 etc.) In the case that your MARANTZ product develops a fault within its applicable warranty period please return it to the authorized dealer, where it was purchased. Your dealer can then honour the product under the warranty terms and conditions. Please remember to include a copy of your sales receipt as well as detailed information regarding the fault.

Click here to find an authorized Marantz dealer in your country.

Except as specified below, this warranty covers parts and labour to correct all defects in materials and workmanship.

The following are not covered by the warranty.

1) Damage, deterioration, malfunction or failure to meet performance specifications resulting from:

a) Accidents, acts of nature, misuse, abuse or unauthorised product modification.

b) Improper installation, removal or maintenance, or failure to follow instructions supplied with the product.

c) Repair or attempted repair by anyone not authorised by Marantz to repair the product.

d) Any shipment of the product (claims must be presented to the carrier)

e) Any cause other than a product defect

2) Cleaning, initial set-up, check-ups with no defects found, or charges incurred for installation, removal or reinstallation of the product.

 3) Any product on which the serial number has been defaced modified or removed.

 4) Batteries. 

5) Accessories, including but not limited to, batteries, cables, mounting hardware and brackets, cleaning accessories, antenna and detachable power cords.

 6) Warranty is void if purchase was made from anyone other than an authorised Marantz dealer.

Who may enforce the warranty? 

This warranty may be enforced only by the original purchaser and is not transferrable. 

What Homemation will cover 

We will pay for all labour and material expenses for items covered by the warranty. Payment of shipping charges is discussed in the next section of this warranty. 

How can you get your unit serviced?

1) If your unit needs serviced and is out of its warranty period contact Homemation customer service in writing. You can find address details on the “Contact Us” section of our website. We will advise you of the name and location of one or more authorised Marantz service agents from which service can be obtained. 

2) You must pay any shipping charges if it is necessary to ship the product for service.

3) Whenever warranty service is required, you must present the original dated sales receipt or other dated proof of purchase. This proof of purchase must show the name of the purchaser and the retailer of where the product was purchased from.

Limitations of implied warranties 

All implied warranties of merchantability and fitness for a particular purchase, are limited in duration to the length of this warranty.

Exclusion of damages 

Homemation`s liability for any defective product is limited to repair or replacement of the product at Homemation``s option. Homemation shall not be liable for damage to other products caused by any defect in Homemation`s products, damages based upon inconvenience or loss of use of the product, or any other damages, whether incidental, consequential, or otherwise. 

Warranty Claim

Homemation advises contacting the retailer of where you purchased the product from so that they can verify the product claim and then honour it under warranty conditions if need be.


Om du köper din helt nya Marantz-produkt från en auktoriserad Marantz-återförsäljare kommer du att garanteras att få din fulla TRE ÅRS garanti för PREMIUM-produkter (exkl. Universalfjärrkontroller) och TVÅ ÅRS garanti för alla andra produkter (RANGE-serien & Universal Remote) kontroller). Produkter från vår Premium-serie kan kännas igen på modellnumret. Modellnumren för Premium-serien är mindre än 20 (d.v.s. PM11, PM14 etc.) Om din MARANTZ-produkt uppstår ett fel inom den tillämpliga garantiperioden, skicka tillbaka den till den auktoriserade återförsäljaren där den köptes. Din återförsäljare kan sedan se till så produkten blir åtgärdad enligt garantivillkoren. Kom ihåg att bifoga en kopia av ditt inköpskvitto samt detaljerad information om felet.

Klicka här för att hitta en auktoriserad Marantz-återförsäljare i ditt land.

Förutom vad som anges nedan, täcker denna garanti delar och arbete för att korrigera alla defekter i material och utförande.

Följande omfattas inte av garantin.

1) Skada, försämring, funktionsfel eller underlåtenhet att uppfylla prestandaspecifikationerna till följd av:

 a) Olyckor, naturhandlingar, missbruk, misshandla eller otillåten produktändring.

b) Felaktig installation, borttagning eller underhåll, eller underlåtenhet att följa instruktionerna som medföljer produkten.

c) Reparation eller försök till reparation av någon som inte är auktoriserad av Marantz att reparera produkten.

d) Alla leveranser av produkten (anspråk måste framföras till transportören)

e) Någon annan orsak än en produktdefekt

2) Rengöring, initial installation, kontroller utan att några defekter hittats, eller kostnader som uppstått för installation, borttagning eller ominstallation av produkten.

3) Alla produkter på vilka serienumret har förvanskats har modifierats eller tagits bort

4) Batterier. 

5) Tillbehör, inklusive men inte begränsat till batterier, kablar, monteringsutrustning och fästen, rengöringstillbehör, antenn och löstagbara nätsladdar.

6) Garantin är ogiltig om köpet gjordes från någon annan än en auktoriserad Marantz-återförsäljare.

Vem kan verkställa garantin? 

Denna garanti kan endast upprätthållas av den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. 

Vad Marantz kommer att täcka 

Vi kommer att betala alla arbets- och materialkostnader för artiklar som täcks av garantin. Betalning av fraktkostnader diskuteras i nästa avsnitt av denna garanti. 

Hur kan du få din enhet på service? 

1) Om din enhet behöver service och är utanför garantiperioden, kontakta Septon kundtjänst skriftligen. Du kan hitta adressuppgifter i avsnittet "Kontakta oss" på vår webbplats. Vi kommer att informera dig om namnet och platsen för en eller flera auktoriserade Marantz-serviceombud från vilka service kan erhållas. 

2) Du måste betala eventuella fraktkostnader om det är nödvändigt att skicka produkten för service. Men om de nödvändiga reparationerna täcks av garantin kommer vi att betala fraktavgifterna till och från alla destinationer inom Sverige, så länge det är från återförsäljaren där du ursprungligen köpte produkten.

3) När garantiservice krävs måste du visa upp det daterade originalkvittot eller annat daterat köpbevis. Detta köpbevis måste visa namnet på köparen och återförsäljaren varifrån produkten köptes.

Begränsningar av underförstådda garantier 

Alla underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst köp är begränsade till längden på denna garanti.

Uteslutning av skadestånd 

Marantz ansvar för eventuell defekt produkt är begränsat till reparation eller utbyte av produkten efter Marantz val. Marantz ansvarar inte för skador på andra produkter som orsakats av några defekter i Marantz produkter, skador baserade på besvär eller förlust av användning av produkten, eller andra skador, vare sig de är tillfälliga, följdskada eller på annat sätt. 

Garantianspråk 

Marantz rekommenderar att du kontaktar återförsäljaren varifrån du köpte produkten så att de kan verifiera produktanspråket och sedan uppfylla det under garantivillkoren om det behövs.


Garanti

Yeni Marantz ürününüzü yetkili bir Marantz satıcısından satın alırsanız, PREMIUM ürünler (Evrensel Uzaktan Kumandalar hariç) için tam ÜÇ YIL ve diğer tüm ürünler için (RANGE serisi ve Evrensel Uzaktan Kumandalar hariç) İKİ YIL garanti süresi mevcuttur. Premium Serimizdeki ürünler, model numarasından tanınabilir. Premium Serisinin model numarası 20'den küçüktür (örn. PM11, PM14 vb.) MARANTZ ürününüzde garanti süresi içinde bir arıza meydana gelmesi durumunda lütfen ürünü satın aldığınız yetkili satıcıya götürünüz. Bayiniz daha sonra ürünü garanti hüküm ve koşulları kapsamında kabul edebilir. Lütfen satış faturanızın bir kopyasını ve arızayla ilgili ayrıntılı bilgileri eklemeyi unutmayın.

Ülkenizde yetkili bir Marantz satıcısı bulmak için buraya tıklayın. 

Aşağıda belirtilenler haricinde, tüm kusurlu materyallerin parçalarını ve işçiliğini karşılar.

Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir.

1) Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma, arıza veya performans özelliklerini karşılamama:

a) Kazalar, doğal afetler, yanlış kullanım, suiistimal veya yetkisiz ürün modifikasyonu.

b) Yanlış kurulum, sökme veya bakım veya ürünle birlikte verilen talimatlara uyulmaması.

c) Ürünü onarmak için Marantz tarafından yetkilendirilmemiş herhangi biri tarafından onarım yapılması veya onarım girişiminde bulunulması.

d) Ürünün nakliyesi (Sorumluluk taşıyıcıya aittir ).

e) Ürün kusuru dışındaki herhangi bir neden

2) Temizlik, ilk kurulum, kusur bulunmayan kontroller veya ürünün kurulumu, çıkarılması veya yeniden kurulması için yapılan masraflar.

3) Üzerinde seri numarası tahrif edilmiş veya değiştirilmiş veya kaldırılmış herhangi bir ürün.

4) Bataryalar 

5) Piller, kablolar, montaj donanımı ve braketleri, temizlik aksesuarları, anten ve çıkarılabilir güç kabloları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aksesuarlar.

6) Yetkili bir Marantz satıcısı dışında herhangi birinden satın alınmışsa garanti geçersizdir.

Garantiyi kim uygulayabilir? 

Bu garanti yalnızca orijinal alıcı tarafından uygulanabilir ve devredilemez. 

Marantz neleri karşılayacak? 

Garanti kapsamındaki ürünler için tüm işçilik ve malzeme masraflarını karşılayacağız. Nakliye ücretlerinin ödenmesi, bu garantinin bir sonraki bölümünde tartışılmaktadır. 

Ürününüzün bakımını nasıl yaptırabilirsiniz? 

1) Ürününüzün servise ihtiyacı varsa ve garanti süresi dolduysa, Marantz UK müşteri hizmetleri ile yazılı olarak iletişime geçin. Adres bilgilerine web sitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden ulaşabilirsiniz. Hizmet alınabilecek bir veya daha fazla yetkili Marantz servis acentesinin adını ve yerini size bildireceğiz. 

2) Ürünü servis için göndermeniz gerekiyorsa, nakliye ücretlerini ödemeniz gerekir. Bununla birlikte, gerekli onarımlar garanti kapsamındaysa, ürünü orijinal olarak Türkiye Cumhuriyeti içerisinden satın aldığınız satıcıdan geldiği sürece, herhangi bir varış noktasına gidiş ve dönüş için nakliye ücretleri tarafımıza aittir.

 3) Garanti hizmeti gerektiğinde, orijinal tarihli satış faturanızı veya tarihli belli olan satın alma belgesini ibraz etmelisiniz. Bu satın alma belgesi, alıcının adını ve ürünün satın alındığı satıcıyı göstermelidir.

Zımni garantilerin sınırlamaları 

Satılabilirlik ve belirli bir satın alma işlemine uygunlukla ilgili tüm zımni garantiler, bu garantinin süresiyle sınırlıdır.

Zararların hariç tutulması 

Marantz'ın herhangi bir kusurlu ürün için sorumluluğu, Marantz'ın tercihine bağlı olarak ürünün onarılması veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. Marantz, Marantz'ın ürünlerindeki herhangi bir kusurdan kaynaklanan diğer ürünlerdeki hasarlardan, ürünün uygunsuzluğundan veya kullanım kaybından kaynaklanan hasarlardan veya arızi, sonuçsal veya başka türlü diğer zararlardan sorumlu olmayacaktır. 

Garanti talebi 

Marantz, ürün talebini doğrulayabilmeleri ve gerekirse garanti koşulları kapsamında yerine getirebilmeleri için ürünü satın aldığınız yerdeki satıcıyla iletişime geçmenizi önerir.