Európa:

V prípade zakúpenia celkom nového produktu Marantz od autorizovaného predajcu značky Marantz vám bude poskytnutá plná TROJROČNÁ záruka na produkty radu PREMIUM (okrem univerzálnych diaľkových ovládačov) a DVOJROČNÁ záruka na všetky ostatné produkty (rad RANGE a univerzálne diaľkové ovládače). Ak váš produkt MARANTZ vykazuje závadu v platnej záručnej lehote, vráťte ho autorizovanému predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili. Váš predajca môže potom produkt prijať na reklamáciu za platných záručných podmienok. Nezabudnite prosím priložiť kópiu dokladu o nákupe, ako aj podrobné informácie popisujúce závadu.

Kliknutím sem vyhľadáte autorizovaného predajcu Marantz vo vašej krajine.

Táto záruka pokrýva odstránenie všetkých závad v materiálovom a technickom prevedení a to poskytnutím súčiastok a práce s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka neplatí v nižšie uvedených prípadoch.

1) Škody, poškodenie, chybné funkcie, alebo nesplnenie predpísaných prevádzkových vlastností plynúce z nasledujúcich príčin:
 
a) Rôzne nehody, prírodné katastrofy, zneužitie, nesprávne používanie alebo neoprávnené zásahy a úpravy produktu.

b) Chybná inštalácia, demontáž, alebo údržba produktu, alebo nedodržanie pokynov dodávaných s produktom.

c) Oprava alebo pokus o opravu akoukoľvek inou osobou, ktorá nebola k oprave produktu autorizovaná spoločnosťou Marantz.

d) Poškodenie pri akejkoľvek preprave produktu (reklamácie je nutné predložiť dopravcovi)

e) Akákoľvek iná príčina, ako závada produktu.

2) Čistenie, zrušenie predvolených nastavení, kontroly bez zistenia závady, alebo náklady spojené s inštaláciou, demontážou alebo novou inštaláciou produktu.
 
3) Akýkoľvek produkt, u ktorého došlo k porušeniu, úprave, alebo odstráneniu výrobného čísla.
 
4) Batérie.

5) Príslušenstvo zahŕňajúce najmä, káble, montážne súčasti a úchytky, čistiace príslušenstvo, anténu a odnímateľné napájacie káble.
 
6) Záruka nebude platiť aj v prípade zakúpenia od akéhokoľvek iného predajcu, než od autorizovaného dealera firmy Marantz.

 
Kto si smie uplatniť záruku?

Záruka, nie je prevoditeľná, preto si ju smie uplatniť iba pôvodný kupujúci.

Čo všetko pokrýva záruka spoločnosti Marantz?

Uhradíme všetky výdavky za prácu a materiál, ktoré sú spojené s položkami krytými zárukou. Pravidlá platby za dopravu sú popísané v ďalšej časti týchto záručných podmienok.

Akým spôsobom možno prístroj predložiť k servisnej oprave?

1) Ak váš prístroj potrebuje servisnú opravu po záručnej lehote, obráťte sa písomne na oddelenie zákazníckej podpory spoločnosti Marantz na Slovensku. Kontaktné údaje nájdete v časti "Kontaktujte nás" na našich webových stránkach. Oznámime vám názov a sídlo jedného alebo viacerých autorizovaných servisných zástupcov Marantz, ktorí poskytujú servisné opravy.
 
2) Zaväzujete sa uhradiť všetky náklady na dopravu, ak je nutné produkt prepraviť do servisnej prevádzky. Ak sa však na nevyhnutné opravy vzťahuje záruka, uhradíme náklady na prepravu výrobku na ľubovoľné miesto a späť na územie Slovenska, ak je výrobok odoslaný maloobchodným predajcom, od ktorého ste ho pôvodne zakúpili.
 
3) Pri každej požiadavke na vykonanie záručnej opravy je nutné predložiť originálnu účtenku alebo iný doklad o nákupe opatrený dátumom. Tento doklad o nákupe musí obsahovať meno kupujúceho a predávajúceho, od ktorého bol produkt zakúpený.

Obmedzenie predpokladaných záruk.

Všetky predpokladané záruky predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel sú obmedzené dĺžkou trvania tejto záruky.

Vylúčenie zodpovednosti za škody.

Zodpovednosť spoločnosti Marantz za akýkoľvek chybný produkt je obmedzená opravou alebo výmenou produktu podľa uváženia spoločnosti Marantz. Spoločnosť Marantz nie je zodpovedná za škody na iných výrobkoch spôsobenou akoukoľvek závadou produktov Marantz, za škody vzniknuté v dôsledku ťažkostí alebo straty použiteľnosti výrobku ani za akékoľvek iné škody bez ohľadu na skutočnosť, či ide o škody náhodné, vyplývajúce alebo iné.

Záručné reklamácie

Spoločnosť Marantz odporúča obrátiť sa na maloobchodného predajcu, od ktorého bol produkt zakúpený, tento vykoná overenie reklamácie a v prípade oprávnenosti ju kladne vybaví. ​

 
X
We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies. Find out more